Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Steigers-steigerhout BV

12 December 2017

Artikel 1: Definities

1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Steigers-steigerhout BV.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Afnemer: de wederpartij van Steigers-steigerhout BV Producten: in de webshop van Steigers-steigerhout BV. op haar Website aangeboden artikelen Overeenkomst: de overeenkomst tot koop van op de Website van Steigers-steigerhout BV aangeboden Producten en/of koop direct en/of in- en verhuurovereenkomsten afnemer(s) en/of toeleverancier(s). Website: de website van de webshop www.steigers-steigerhout.nl Huur: alle in- en/of verhuur opdrachten tussen Steigers-steigerhout BV en afnemer(s) en/of toeleverancier(s)

 

 

Artikel 2: Algemeen

1.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steigers-steigerhout BV. en een afnemer waarop Steigers-steigerhout BV. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Steigers-steigerhout BV. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.

Steigers-steigerhout BV. is bij de uitvoering van de overeenkomst bevoegd gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1.

Alle uitingen van Steigers-steigerhout BV. op haar Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.

De afnemer plaatst zijn bestelling door het doorlopen van de bestelprocedure op de Website, waaronder het volledig invullen van het bestelformulier. De afnemer kan er voor kiezen de producten zelf af te halen of het door Steigers-steigerhout BV. te laten bezorgen. Steigers-steigerhout BV. verzendt na het voltooien van de bestelprocedure per e-mail een bevestiging.

3.

Indien de afnemer er voor kiest de producten zelf af te halen komt de overeenkomst tot stand door bevestiging van Steigers-steigerhout BV. van de bestelling van de Afnemer.

4.

Indien de afnemer ervoor kiest de producten te laten bezorgen komt de overeenkomst tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt met de afnemer over de kosten van bezorging en het moment van bezorging.

5.

Steigers-steigerhout behoudt het recht eenzijdig van opdrachten af te zien of eenzijdig te annuleren.

 

 

Artikel 4: Prijzen en betaling

1.

Alle op de Website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en overige overheidsheffingen. In het Bestelformulier zullen de BTW en overige overheidsheffingen apart vermeld worden. De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

2.

Voor uit de door Steigers-steigerhout BV. gepresenteerde catalogus bestelde producten geldt dat de prijs vermeld in het bestelformulier bindend is. De afnemer kan betalen op de wijzen zoals aangegeven in de bestelprocedure.

3.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden na bestelling telefonisch of via de mail afgestemd en uiteindelijk per mail bevestigd door www.steigers-steigerhout.nl en afnemer.

4.

Steigers-steigerhout BV. levert of lost geen goederen alvorens de volledige betaling is ontvangen. De betaling dient uiterlijk voor lossen op onze rekening NL36RABO0146653998 te zijn bijgeschreven of voor

 

 

lossen contant aan de chauffeur te zijn voldaan. Indien u bankiert met een andere bank als Rabobank dient u als afnemer rekening te houden met enige tijd van overboeken. Steigers-steigerhout BV. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor kosten of schade voortvloeiend uit deze.

5.

Bij hoogste uitzondering en na schriftelijk akkoord van Steigers-steigerhout BV. kan afnemer betalen op factuur waarbij binnen 8 dagen na levering de betaling volledig voldaan dient te zijn. Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de afnemer door het enkele verloop van die termijn in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Over de tijd dat de afnemer met betaling in verzuim is geweest is deze een rente verschuldigd over de openstaande vorderingen van 6% per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Steigers-steigerhout BV. op volledige schadevergoeding.

 

6.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering van het door de afnemer verschuldigde, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,-, onverminderd het recht van Steigers-steigerhout BV. aanspraak te maken op de werkelijke kosten

7

Alle goederen welke niet zijn voldaan geleverd door Steigers-steigerhout BV aan afnemer en in het bezit van de afnemer of derden blijven eigendom van Steigers-steigerhout BV Afnemer blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor de volledige betaling van de goederen.

 

Artikel 5:   Huur

1.

Alle geleverde producten door Steigers-steigerhout BV. aan de afnemer overeengekomen in de huurovereenkomst blijven ten aller tijden eigendom van Steigers-steigerhout BV.

 

2

Steigers-steigerhout BV. zal vooraf de verkoopprijzen van de geleverde producten per stuk of per m1 aanbieden. Producten welke niet of niet in de staat van levering geretourneerd worden zullen in rekening gebracht worden aan de afnemer volgens de geleverde verkoopprijzen. Het volledige product zal door afnemer worden vergoedt binnen 8 dagen na dagtekening factuur.

 

3

Steigers-steigerhout BV.  is in geen enkele vorm of op geen enkele wijze verantwoordelijk voor welke aansprakelijkheid dan ook voor de geleverde producten en de wijze waarop deze zijn of worden toegepast door afnemer. Afnemer zal een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en vrijwaart Steigers-steigerhout BV.  voor iedere aansprakelijkheid in brede zin.

 

4

Afnemer is bij diefstal verantwoordelijk voor alle schade. Afnemer zal binnen 24 uur Steigers-steigerhout BV.  schriftelijk informeren en betreffende schade binnen 8 dagen na factuurdatum voldoen aan Steigers-steigerhout BV. Steigers-steigerhout BV. draagt verantwoording voor een gedegen administratie betreffende geleverde producten. Afnemer tekent vooraf voor akkoord over welke producten en aantallen worden geleverd en vallen binnen de overeenkomst. Afnemer tekent bij ontvangst van de producten voor akkoord ontvangen en is vanaf dit moment verantwoordelijk in brede zin vermeldt als in artikel 5.3.

 

5.

Alle producten dienen bij retournering door afnemer gesorteerd te zijn conform de aanleverspecificaties Alle producten dienen goed bereikbaar op de bouwplaats aangeboden te worden aan de transporteur. Indien dit niet het geval is kan de transporteur en/of Steigers-steigerhout BV producten weigeren retour te nemen. Steigers-steigerhout.nl zal afnemer op het moment van bevinding telefonisch informeren en schriftlelijk via mail bevestigen. Alle kosten uit deze zijn voor rekening van afnemer.

 

6.

Vanaf het moment van levering van producten door Steigers-steigerhout BV. is afnemer verantwoordelijk. Afnemer is verantwoordelijk voor een kloppende administratie van producten en aantallen welke retour geleverd worden. Afnemer informeert Steigers-steigerhout BV. voor retour transport over producten of aantallen welke ontbreken of kapot zijn. Verzuimt afnemer in deze is de administratie van Steigers-steigerhout BV bindend en vergoedt afnemer alle niet retour op kapotte gekomen producten.

7.

Producten welke niet retour worden geleverd conform de aanleverspecificaties van Steigers-steigerhout BV. worden door Steigers-steigerhout BV gesorteerd. Afnemer wordt de kosten a € 35.00 per uur per medewerker doorberekend.

 

 

 

 

 

Artikel 6:   Afhalen en Bezorgen

1.

De door de afnemer bestelde producten kunnen naar voorkeur worden afgehaald of bezorgd.

2.

De leveringstermijn van de bestelde producten bedraagt, behalve in het geval van een spoedbestelling, maximaal 8 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij overschrijding van de leveringstermijn kan geen recht op schadevergoeding voor de afnemer ontstaan.

3.

Wanneer de afnemer ervoor kiest de producten zelf af te halen neemt Steigers-steigerhout BV. na haar bevestiging van de bestelling telefonisch of per email contact op met de afnemer om het moment van afhalen nader overeen te komen.

4.

Wanneer de afnemer ervoor kiest de producten te laten bezorgen neemt Steigers-steigerhout BV. na haar bevestiging van de bestelling telefonisch of per email contact op met de afnemer om het moment, de plaats en de kosten van bezorging nader overeen te komen.

5.

Levering vindt plaats op het moment dat de bestelde producten door of namens de afnemer in ontvangst genomen worden.

6.

Behalve in het geval de afnemer een particuliere consument betreft heeft Steigers-steigerhout BV. het recht bij annulering van een bestelling binnen 48 uur voor afhalen of bezorging € 50,- administratiekosten in rekening te brengen.

7.

De afnemer dient ervoor te zorgen dat hij, of een ander namens hem, aanwezig is op overeengekomen plaats en tijdstip van bezorging. Voor elk kwartier of gedeelte daarvan dat Steigers-steigerhout BV. moet wachten op de persoon die de producten in ontvangst kan nemen kan € 25,- wachtkosten in rekening gebracht worden plus de kosten welke Steigers-steigerhout BV. maakt voor een eventuele externe transporteur.

8.

De afnemer dient ervoor te zorgen dat de overeengekomen plaats van bezorging voldoende toegankelijk is om de bestelde producten te kunnen lossen. Lossen is ten aller tijden direct naast de wagen en lossen zal daar plaats vinden waar het transportmiddel zo dicht mogelijk op de gewenste loslocatie kan komen.

9

Indien er niet aan bovenstaande punten 7 en 8 door afnemer wordt voldaan heeft Steigers-steigerhout BV.  het recht de volledig kosten van levering in rekening te brengen.

 

10

Levert Steigers-steigerhout BV. zonder autolaadkraan zal afnemer zorgdragen voor een middel om te lossen of dat er voldoende mankrachten zijn het transportmiddel mee te lossen.

 

 

Artikel 7: Spoedbestelling

1.

De Afnemer heeft de mogelijkheid een spoedbestelling te plaatsen. Bij ontvangst van een spoedbestelling neemt Steigers-steigerhout BV. zo spoedig mogelijk telefonisch of per email contact op met de afnemer om de voorwaarden waaronder de spoedbestelling afgehandeld zal worden overeen te komen.

2.

De bezorging in het kader van een spoedbestelling wordt beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst tot dienstverlening naast de Overeenkomst. De Afnemer geeft bij het overeengekomen van de voorwaarden van de bezorging van de producten in het kader van een spoedbestelling, direct instemming tot aanvang van de uitvoering daarvan.

 

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1.

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Steigers-steigerhout BV. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de Producten gaat over op de afnemer op het moment van aflevering.

 

 

 

Artikel 9: Privacy

1.

De afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Steigers-steigerhout BV En in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

2.

De afnemer is ervan op de hoogte dat Steigers-steigerhout BV. zijn persoonsgegevens verwerkt en opslaat in een database die wordt gebruikt bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie aan de afnemer.

3.

De afnemer heeft het recht de gegevens die Steigers-steigerhout BV. over hem heeft verzameld in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of afschermen.

 

 

 

Artikel 10: Zichttermijn

1.

Indien de Afnemer een particuliere consument betreft heeft deze wanneer het product op één of andere wijze niet voldoet aan zijn verwachtingen, het recht het product binnen 14 dagen na levering te retourneren, onverminderd zijn overige rechten die uit de wet voortvloeien. De afnemer zal in dat geval binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending het aankoopbedrag terugontvangen. De kosten van de retourzending komen ten laste van de afnemer.

2.

Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing wanneer een afnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.

Behoudens de bepalingen van afdeling 6.3.3 van het Burgerlijk Wetboek en, in het geval de afnemer een particuliere consument betreft artikel 7:24 van het Burgerlijk Wetboek, is Steigers-steigerhout BV. niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de afnemer of derde verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst.

2.

De aansprakelijkheid van Steigers-steigerhout BV, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het kader van de overeenkomst in rekening gebracht is.

3.

Behalve in het geval de afnemer een particuliere consument betreft vrijwaart de afnemer Steigers-steigerhout BV. van aanspraken van derden ter vergoeding van schade verband houdende of voortvloeiende uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

4.

De artikelen 9.1, 9.2, en 9,3 zijn niet van toepassing wanneer de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Steigers-steigerhout BV

 

 

Artikel 12: Overmacht

1.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Steigers-steigerhout BV. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Steigers-steigerhout BV. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Steigers-steigerhout BV. worden daaronder begrepen.

3.

Onder overmacht wordt met mede verstaan de situatie dat Steigers-steigerhout BV. door extreme verkeersomstandigheden of weersomstandigheden niet in staat is aan haar leveringsverplichtingen te voldoen. Van een dergelijke situatie is in ieder geval sprake wanneer door het KNMI een weeralarm is afgegeven.

 

 

 

4.

Steigers-steigerhout BV. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Steigers-steigerhout BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.

5.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

 

Artikel 13: Geschillen en Toepasselijk recht

1.

De rechter in de vestigingsplaats van Steigers-steigerhout BV. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Steigers-steigerhout BV. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.

Op elke overeenkomst tussen Steigers-steigerhout BV. en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing


Contactformulier